استخدام رشته شیمی و کشاورزی و مدیریت بازاریابی در کارخانه KAB واقع در اصفهان