با تمام وجود در مقابل زورگویی های دشمن ایستادگی می کنیم