نجات قایق حامل 374 مسلمان روهینگیا در نزدیکی سواحل ...