گردهمایی یاد یاران در بیجار / ابوترابی فرد مهمان ویژه همایش