تولید برخی بازی‌های رایانه‌ای خارجی با هدف ترویج وندالیسم