جبیل و ابها؛ پایتخت های گردشگری جهان عرب در 2 سال آینده