گرامیداشت اعیاد و موالید ائمه اطهار بر اساس مبانی قرآنی است