نامه یک بورسیه ای به رییس جمهور از اجحاف در حق دانشجویان بورسیه