نفت 1 - الاهلی عربستان صفر / ایران بازی رفت را از عربستان برد !