برپايي نمايشگاه دائمي مبارزه با مواد مخدر در خراسان شمالي