کاهش تورم به نفع تولید و رشد اقتصادی است نه به ضرر آن