تشریح برنامه‌های بنیاد شهید تهران بزرگ به مناسبت روز جانباز