عكس / سلفی منشوری هافبک پرسپولیس با فرزندانی در آغوش