40 میلیون تومان کمک به فیلمسازان پرداخت نشود آپارتمانم را می فروشم