کمک بيش از يک ميليارد ريالي حاميان به ايتام استان اصفهان