دانشجویان به گونه‌ای باید تحصیل کنند تا بر معرفت و علم آنها در جهان هستی بیفزاید