جلد پنجشنبه خبرورزشی/ گفتند کارت بگیر و از بازی برگشت محروم شو!