استاندار کردستان: ارزش دادن به هنر انسان را از روزمرگی در می آورد