یک فعال سیاسی: رویکرد دولت تدبیر و امید نسبت به احزاب مناسب بوده است