استفاده سعودیها از سلاح های ممنوعه/ مذاکرات در کشور بی طرف باشد