وزارت نیرو مکلف به تامین آب طرح احیای اراضی خوزستان