صادرات ۳.۹ میلیوت دلار قطعات خودرو از استان اصفهان در سال گذشته