دولت اوباما از سبقه تروریستی معارضان سوریه آگاهی داشته است