جلد پنجشنبه استقلال جوان/ یک خبر خوب از نظر استقلال جوان!