ارتش فرانسه از کشته شدن دو سرکرده شورشیان مالی خبر داد