عقلانیت بصری نباید در هجوم رسانه ها بر اصل تفکر پیشی بگیرد