عملیات اجرایی آزاد راه تبریز- بازرگان با دستور رییس جمهوری آغاز شد