ضرورت الگوسازی مبادلات اقتصادی برای بعد از رفع تحریم‌ها