برق فشار قوی، هر دو دست تازه‌ داماد را خورد + تصاویر