وضعیت کیمیایی، بیضایی، حاتمی کیا در دهه۶۰ چگونه بود