رفتار عده ای قلیل به هیچ عنوان مورد تائید مسئولین ذیربط نبوده و نیست/ دیدگان خود را نسبت به مسائل بینا