مجموع بودجه وزارت ورزش برابر 10 درصد اعتبارات مورد نیاز است