41 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه خارجی از ترکیه خارج شده است