معاون استاندار قزوین:امکانات خدماتی شهرک مهرگان افزایش می یابد