عکسی از علی پروین و محمد دادکان در عروسی بهنام ابوالقاسمپور