اختصاصی / آتیلا حجازی :با اینکه در استقلال کاره ای نیستم اما هواداران از من جواب می خواهند