جلد پنجشنبه پیروزی/ نکته امیدوارکننده برای پرسپولیس