حمایت از ورزشکاران و قهرمانان ملی مورد توجه قرار گرفت