استاندار مازندران : صبوری و مجاهدت جانبازان درسی بزرگ برای جامعه ماست