فیتوفتودرماتیت باعث ایجاد لک و خارش‌های پوستی می‌ شود