فعالیت بدنی در کنار رژیم غذایی ناسالم خاصیتی ندارد