راه یافتگان به مرحله پایانی مسابقات بین المللی قرآن مجید معرفی شدند.