زندگی خوابگاهی دانشجویان تمرینی برای مسئولیت پذیری در آینده است