علی پروین و محمد دادکان در عروسی بهنام ابوالقاسمپور+تصویر