همدان بهترین امکانات را برای میزبانی آسیایی مهیا کرده است