دومین روستاگردی سالجاری مسئولان در شاهرود/آب آشامیدنی در اولویت