اتمام طرح‌های عمرانی عجب‌شیر نیازمند سخاوت رئیس جمهور است