50 درصد راه پیروزی را پیمودیم/ برای اولین بار 15 هزار نفر نفت را تشویق کردند