واشنگتن: دسترسی به مراکز و افراد هسته‌ای ایران بخشی از برجام است