کل اعتبارات حوزه جوانان 7 میلیارد تومان بود/با استقلال حوزه جوانان موافقیم